لطفا به 5 سوال مربوط به نام خود پاسخ دهید: نام شما:



آسان نام دختر را تلفظ کنند

#نام معنی
1 زینب
2 سارا
3 زینب
4 مونيا
5 مونيا
6 So-Youngزیبا
7 مهسا
8 آیدا
9 آیدا
10 نیلوفرنیلوفر ابی
11 نیلوفرنیلوفر ابی
12 Ellaخدا سوگند یاد کرده است
13 Ellaخدا سوگند یاد کرده است
14 مهسا
15 Joannaخدا با ماست
16 محدثه
17 نيلاي
18 Joannaخدا با ماست
19 نورهان
20 نيلاي
21 محدثه
22 نورهان
23 زهرا
24 مریم
25 ریحانه
26 مریم
27 زهرا
28 مریم
29 ریحانه
30 Anitaبخشنده، شیرین و تلخ، غم انگیز
31 زهرا
32 سارا
33 سحر
34 سحر
35 آیدا
36 فاطمه
37 Anitaبخشنده، شیرین و تلخ، غم انگیز
38 نیلوفرنیلوفر ابی
39 زینب
40 فاطمه
41 نورهان
42 ریحانه
43 سارا
44 محدثه
45 Tinaخدا سوگند یاد کرده است
46 So-Youngزیبا

دسته بندی های نام
چند بخشی: بیشتر

Browse names by letter



دیدگاهتان را بنویسید:
* اختیاری